• HỘI ĐỒNG THI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

  • Dự kiến Hội đồng thi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Trà Vinh sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào ngày 24/7/2022.

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây